LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO
Ogólnopolski Konkurs Historyczny
im. mjr. Marka Gajewskiego

Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji Konkursu.
Organizatorzy Konkursu:

 • Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu z pozostałymi Kuratorami Oświaty.

Współorganizatorzy Konkursu:

 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita,
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”,
 • Muzeum Wojska Polskiego.

Konkurs jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. K. Steczkowskiego.
Patronat honorowy: Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

 • Zawody Laureatów – komunikat dla uczestników

  Wszystkich uczestników zakwalifikowanych do Zawodów Laureatów Konkursu „Losy żołnierza” prosimy o wypełnienie poniższego załącznika oraz przesłanie na adres: sekretariatkonkursu@losyzolnierza.pl w terminie do 21 maja 2024 r.

  Dane te są potrzebne do ubezpieczenia uczestników i opiekunów oraz zakwaterowania.

  Jednocześnie zaznaczamy, że zapewniamy pobyt (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy itp.) wyłącznie dla jednego opiekuna (1 uczeń + jeden opiekun).

  W związku pojawiającymi się pytaniami  – informujemy, że nie będziemy wysyłać do Państwa drogą mailową żadnych potwierdzeń uczestnictwa.  Wszystkich zakwalifikowanych uczestników wraz z opiekunami zapraszamy 4 czerwca 2024 r. do Warszawy.

 • Zawody Laureatów – Gala Finałowa – komunikat organizacyjny

  Szanowni Państwo

  poniżej Komunikat organizacyjny nr 1 dotyczący etapu centralnego XXIX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność.

 • Lista uczniów zakwalifikowanych do Zawodów laureatów – Gali Finałowej XXIX edycji Konkursu

  Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do Zawodów laureatów – Gali Finałowej XXIX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność.”

  Zawody laureatów – Gala Finałowa odbędą się w Warszawie w dniach 4-6 czerwca 2024 r.

  Zgodnie z regulaminem kwalifikuje się maksymalnie 4 najlepszych laureatów z każdego województwa oraz dodatkowo laureaci z najlepszymi wynikami punktowymi z grona wszystkich pozostałych.

  W kwestii wyjaśnienia listy dodatkowej – regulamin mówił o 5 najlepszych uczniach SP, ale jako że nie w każdym województwie po etapie ponadwojewódzkim udało się wyłonić 4 najlepszych laureatów, lista dodatkowa została poszerzona.

  Do Zawodów laureatów – Gali finałowej zostało zakwalifikowanych 70 uczniów

  W przypadku, gdy któryś z zakwalifikowanych uczniów nie będzie mógł wziąć udziału w Zawodach laureatów, bardzo prosimy, aby poinformować nas jak najszybciej o tym fakcie drogą mailową na adres: sekretariatkonkursu@losyzolnierza.pl
  Pozwoli nam to dokwalifikować kogoś z listy rezerwowej.

 • Punkty dla laureatów i finalistów Konkursu przyznawane w rekrutacji…

  Zgodnie  z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 ze zm.) § 6. 1. w przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

  1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  a) …,

  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

  Jednocześnie biorąc pod uwagę, że Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” organizowany w poszczególnych latach zawiera inny zakres tematyczny, punkty uzyskane za wielokrotnego laureata bądź finalistę sumuje się.

 • Lista lureatów i finalistów

  Szanowni Państwo,

  poniżej prezentujemy ostateczne wyniki etapu ponadwojewódzkiego wraz przyznanymi tytułami laureata/finalisty XXIX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność.”

  Laureatami Konkursu zostali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia na etapie ponadwojewódzkim; finalistami Konkursu zostali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 55% punktów możliwych do zdobycia na etapie ponadwojewódzkim.


  Wynik przypisany z imieniem i nazwiskiem jest dostępny po zalogowaniu.

  UWAGA !!!

  Lista uczniów zakwalifikowanych do Zawodów laureatów – Galę Finałową zostanie opublikowana w najbliższym czasie.

  Komitet Organizacyjny Konkursu

 • Etap ponadwojewódzki Konkursu – wyniki

  Szanowni Państwo,

  poniżej prezentujemy wyniki etapu ponadwojewódzkiego XXIX edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”.

  Wynik przypisany z imieniem i nazwiskiem jest dostępny po zalogowaniu.

  Zamieszczona lista prezentuje jedynie wyniki uzyskane przez uczniów na etapie wojewódzkim.


  Lista laureatów i finalistów zostanie opublikowana po zakończonym procesie odwoławczym, który będzie trwał do 27 marca 2024 r.

  Komitet Organizacyjny Konkursu

 • Uczniowie zakwalifikowani do etapu ponadwojewódzkiego XXIX edycji Konkursu

  Szanowni Państwo,

  poniżej prezentujemy Listę uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego  XXIX edycji Konkurs Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”.
  Regulamin Konkursu mówi: 

  …koordynatorzy wojewódzcy….
  b) kwalifikują do etapu III uczniów, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia,
  c) jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia w województwie uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony;

  W wielu województwach znalazł zastosowanie podpunkt c) powyższego fragmentu regulaminu;

  Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego (szkoły podstawowe)

  Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego (branżowe szkoły I stopnia)

  Komitet Organizacyjny Konkursu

 • Etap wojewódzki XXIX edycji Konkursu – wyniki

  Szanowni Państwo,

  poniżej prezentujemy wyniki etapu wojewódzkiego XXIX edycji Konkurs Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Za naszą i waszą wolność”.

  Wynik przypisany z imieniem i nazwiskiem jest dostępny po zalogowaniu.

  Od dnia dzisiejszego liczymy 5 dni na ewentualne odwołania od wyników etapu wojewódzkiego Konkursu.

  Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do etapu ponadwojewódzkiego zostanie zamieszczona po okresie odwoławczym.

  Informujemy, że do etapu ponadwojewódzkiego bezwzględnie kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 42 punkty.

  Natomiast jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia w województwie uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników etapu II do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony.

  Komitet Organizacyjny Konkursu